Pijnbestrijding
Beleid
Pijnbestrijding is gericht op het verminderen of laten verdwijnen van de pijn. Om de pijn adequaat te bestrijden moet men het juiste middel in voldoende hoge dosering toedienen op vaste tijdstippen met de juiste frequentie (afhankelijk van de werkingsduur). Bij hevige pijn moet het middel bovendien snel werken. Het effect van de behandeling moet regelmatig worden gecontroleerd, zodat dosering en middel tijdig kunnen worden aangepast. Afhankelijk van het soort pijn kan het gebruik van andere medicijnen dan alleen pijnstillers gewenst of noodzakelijk zijn. Acute pijn is pijn die korter dan zes weken duurt, men spreekt van chronische pijn als de pijn langer duurt dan drie maanden. Goedaardige chronische pijnklachten kunnen mede voorkómen worden door de pijn in de beginfase optimaal te behandelen. Om de ernst van de pijn in te schatten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een pijnschaal. Daarbij wordt aan de de patiënt gevraagd enkele malen per dag de pijnklachten weer te geven op een schaal van 0 tot 10 (0 = geen pijn, 10 = voortdurende en ondraaglijke pijn). Bij het bepalen van deze VAS-score geeft u dus zelf een cijfer aan de intensiteit van uw pijnklachten. Geschikte tijdstippen om de pijn te meten zijn ’s ochtends vóór de toediening van de onderhoudsmedicatie en op het moment dat de onderhoudsmedicatie optimaal zou moeten werken.

De anesthesioloog/pijnbestrijders zijn drs. J. Bergsma, drs. C.H.M. Pluymakers, drs. M. van Doorn en drs. F.W. van Alphen.